Família Papilionidae                                                  (Latreille, 1802)

Papilio machaon 

(Linnaeus, 1758)   

Papallona reina

FOTO. Lidia BuenaventuraIphiclides podalirius (feistahmeli)

(Linnaeus, 1758)                                   

Papallona zebrada