Subfamília Thaumetopoeidae

Thaumetopoea pinivora 

(Treitschke, 1834)Thaumetopea pityocampa 

(Denis & Schiffermüller, 1775)