Família Anthomyiidae                                              (Robineau-Desvoidy, 1830)

Delia sp.  

(Robineau-Desvoidy, 1830)Delia platura 

(Meigen, 1826)Anthomyia confusanea 

(Michelsen, 1985)Anthomyia pluvialis   

(Linnaeus, 1758)Anthomyia sp.

(Meigen, 1803)  gr. illocata