Família Phoridae                                                                  (Latreille, 1796)

Megaselia sp.                                               

(Rondani, 1856)