Família Oxyopidae                                                                  (Thorell, 1870)

Oxyopes heterophthalmus

(Latreille, 1804)