El Riu Onyar

La conca hidrogràfica del riu Onyar que té una extensió en una superfície d'uns 295 km². Emmarcat en el que es coneix com la depressió de la Selva, situada al NE de Catalunya. La seva capçalera drena a la vessant oriental del massís de les Guilleries (mitjançant el riu Onyar i les rieres circumdants com la de St. Martí) (Menció, A & Mas-Pla,J 2004).

Tot i que la capçalera del riu Onyar es caracteritza per ser bastant plujosa, la seva conca és petita, com també pot presentar un fort estiatge a causa d'un clima d'extrems, amb hiverns plujosos i estius secs.

En la part més alta del riu Onyar present al municipi, l'aire fred hivernal s'acumula al fons de la vall, afavorint la presència d'una vegetació de caire centreeuropea i atlàntica. Aquesta vegetació de ribera es caracteritza per acàcies, veredes, arbredes de pollancres i plàtans. I també rouredes humides de roure pènol (Quercus robur), prats humits i falguerars. En la zona, i segons les característiques esmentades tindrem una gran cobertura vegetal.


Les espècies

Algunes de les espècies de vertebrats que trobaríem colonitzant aquest habiten.

Peixos:

Bagres (Leuciscus cephalus), carpes (Cyprinus carpio), anguiles (Anguilla anguilla), perca americana (Micropterus saloides) espècie forana.

Amfibis:

Gripau comù  (Bufo bufo), gripau corredor (Epidlea calamta), salamandres (Salamandra salamandra), granota verda (Pelophylax perezi), reineta (Hyla meridionalis), totil (Alytes obstetricans), gripau pintat (Discoglossus pictus).

Reptils:

Serps d’aigua (Natrix natrix) i (Natrix maura).

Mamifers:

Rat buf (Arvicola sapidus), talpó roig (Clethryonomys glareolus), visó Americà (Mustela vison) espècie invasora.

Aus:

Blauet (Alcedo athis), collverd (Anas platyrhynchos), polles d’aigua (Gallinula chloropus) de manera més ocasional, agró roig (Ardea purpurea) rarament, martinet de nit (Nyticorax nycticorax), merla d’aigua (Cinclus cinclus), cueretes (Motacilla alba) i (Motacilla cinerea), rossinol bord (Cettia cettia), rosinyol (Luscinia megarhychos), picot garcer petit (Dendrocopus minor).

 


Grups Faunístics de Macroinvertebrats aqüàtics

Phyllum Mollusca 

    Clase Gastropoda 

      Ordre Basommatophora 

        Família Physidae 

        Família Hydrobiidae 

        Família Lymnaeidae (2 sp) 

        Família Ancylidae 

           Ancylus fluviatilis (O. F. Müller, 1774) 

Phyllum Annelida 

     Clase Hirudinea 

        Família Hirudidae   

Phyllum Artrophoda 

     Clase Crustacea 

       Ordre Decapoda 

         Família Cambaridae 

            Procambarus clarkii (Girard, 1852) 

      Clase Hexapoda 

        Ordre Ephemeroptera 

          Família Leptophlebiidae 

             Habrophlebia sp 

          Família Baetidae 

             Cloeon sp 

             Centroptilum sp 

        Ordre Odonata 

          Família Platycnemididae 

             Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) 

          Família Coenagrionidae 

          Família Gomphidae 

          Família Aeshnidae 

             Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 

        Ordre Heteropetera 

           Família Mesoveliidae 

             Mesovelia sp 

           Família Veliidae 

             Microvelia sp 

             Velia sp 

           Família Corixidae 

             Sigara sp 

           Família Notonectidae 

             Notonecta viridis (Delcourt, 1909) 

           Família Nepidae 

             Nepa cinerea (Linneo, 1758) 

           Família Hydrometridae  

             Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) 

           Família Gerridae 

             Gerris sp 

         Ordre Trichoptera 

           Família Limnephilidae 

           Família Sericostomatidae 

        Ordre Diptera 

           Família Chironomidae 

           Família Tipulidae 

              Tipula sp 

           Família Culicidae 

           Família Chaoboridae 

             Chaoborus sp 

       Ordre Coleoptera 

           Família Helophoridae 

           Família Haliplidae 

           Família Hydraenidae 

           Família Gyrinidae 

              Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) 

           Família Dytiscidae 

              Agabus guttatus (Paykull, 1798). 

              Agabus sp 

              Dytiscus pisanus (Castelnau 1834) 

              Rhantus sp 

              Platambus sp ?? 

         Ordre Plecoptera 

            Família Leuctridae 

              Leuctra sp 

            Família Capniidae 

              Capnia sp 


Referència recomanada:

Menció, A. Mas-Pla,J (2004) Anàlisi De La Distribució Dels Compostos Nitrogenats En El Medi Hidrològic De La Conca Del Riu Onyar (Gironès). In: IV Congrès Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua, 10 pàg.