La conca hidrogràfica del riu Onyar que té una extensió en una superfície d'uns 295 km². Emmarcat en el que es coneix com la depressió de la Selva, situada al NE de Catalunya. La seva capçalera drena a la vessant oriental del massís de les Guilleries (mitjançant el riu Onyar i les rieres circumdants com la de St. Martí) (Menció, A & Mas-Pla,J 2004).

Tot i que la capçalera del riu Onyar es caracteritza per ser bastant plujosa, la seva conca és petita, com també pot presentar un fort estiatge a causa d'un clima d'extrems, amb hiverns plujosos i estius secs.

En la part més alta del riu Onyar present al municipi, l'aire fred hivernal s'acumula al fons de la vall, afavorint la presència d'una vegetació de caire centreeuropea i atlàntica. Aquesta vegetació de ribera es caracteritza per acàcies, veredes, arbredes de pollancres i plàtans. I també rouredes humides de roure pènol (Quercus robur), prats humits i falguerars. En la zona, i segons les característiques esmentades tindrem una gran cobertura vegetal.


Els Macroinvertebrats


Les espècies

Algunes de les espècies de vertebrats que trobaríem colonitzant aquest habitat.

Peixos:

Bagres (Leuciscus cephalus), carpes (Cyprinus carpio), anguiles (Anguilla anguilla), perca americana (Micropterus saloides) espècie forana.

Amfibis:

Gripau comù  (Bufo bufo), gripau corredor (Epidlea calamta), salamandres (Salamandra salamandra), granota verda (Pelophylax perezi), reineta (Hyla meridionalis), totil (Alytes obstetricans), gripau pintat (Discoglossus pictus).

Reptils:

Serps d’aigua (Natrix natrix) i (Natrix maura).

Mamifers:

Rat buf (Arvicola sapidus), talpó roig (Clethryonomys glareolus), visó Americà (Mustela vison) espècie invasora.

Aus:

Blauet (Alcedo athis), collverd (Anas platyrhynchos), polles d’aigua (Gallinula chloropus) de manera més ocasional, agró roig (Ardea purpurea) rarament, martinet de nit (Nyticorax nycticorax), merla d’aigua (Cinclus cinclus), cueretes (Motacilla alba) i (Motacilla cinerea), rossinol bord (Cettia cettia), rosinyol (Luscinia megarhychos), picot garcer petit (Dendrocopus minor).

Referència recomanada:

Menció, A. Mas-Pla,J (2004) Anàlisi De La Distribució Dels Compostos Nitrogenats En El Medi Hidrològic De La Conca Del Riu Onyar (Gironès). In: IV Congrès Ibèric de Gestió i Planificació de l’Aigua, 10 pàg.